• โมนิเตอร์ โกล์ด กรีน เอฟ •

   เพื่อป้องกันและรักษาโรคปลาที่มักพบบ่อยครั้งเช่น โรคเห็บหนอนสมอ
จุดขาว หางเปื่อย เชื้อรา โกลด์ กรีน เอฟ มีส่วนผสมของเคมีหลายชนิด
เพื่อ การควบคุมและรักษาโรคดังกล่าวอย่างได้ผล ใช้ตามปริมาณที่
กำหนดและการดูแลการถ่ายน้ำเป็นพิเศษสำหรับปลาป่วยเพื่อให้เห็นผล
เร็วขึ้น
• ขนาด 120 ซีซี

• ผลิตภัณฑ์รักษาปลา ซูเปอร์ มาลาไคท์ กรีนเอฟ •

   ซูเปอร์ มาลาไคท์ กรีนเอฟ เป็นนํ้ายาฆ่าเชื้อโรคในนํ้า เมื่อเปลี่ยนนํ้าใหม่
ช่วยป้องกันการเกิดโรค และรักษาอาการป่วยของปลา เช่น โรคจุดขาว
โรคเน่าเปื่อยตามลำตัว หรือที่หาง โรคตกเลือด เห็บหนอนสมอ ปละ
อาการซึม เบื่ออาหาร
• ขนาด 120 ซีซี และ 200 ซีซี.

• โมนิเตอร์ กำจัดแอมโมเนีย •

   ในตู้ปลาระบบปิดหรือการเลี้ยงปลาในปริมาณมาก จะทำให้เกิด
แอมโมเนียในน้ำได้ ซึ่งจะส่งผลต่อสุขภาพของปลา การกำจัด
แอมโมเนียจะช่วยยืดระยะเวลาการเปลี่ยนน้ำและทำให้สุขภาพ
ปลาดีขึ้

• ขนาด 120 ซีซี