• โมนิเตอร์ ปุ๋ยต้นไม้นํ้า •

   เป็นปุ๋ยสำหรับพรรณน้ำโดยเฉพาะเพิ่มการเจริญเติบโตของพืชน้ำช่วยให้
ใบและดอกมีสีสันสวยขึ้นไม่เป็นอันตรายต่อปลาและสัตว์น้ำชนิดอื่น ไม่เพิ่ม
การเกิดตะไคร่น้ำเพราะไม่มีส่วนผสมไนเตรตหรือฟอสเฟต
• ขนาด 120 และ 200 ซีซี.


• โมนิเตอร์ ย่อยสลายของเสีย •

   ประกอบด้วยแบคทีเรียหลายสายพันธุ์ที่มีคุณสมบัติช่วยในการปรับปรุง
คุณภาพน้ำโดยการย่อยสลายของเสียที่เกิดจากการขับถ่ายของปลา
เศษอาหารตกค้าง สำหรับการเลี้ยงปลาระบบปิด(ถ่ายน้ำน้อย)ควรใช้
เป็นประจำเพื่อควบคุมคุณภาพน้ำและ ลดอัตราการเกิดโรคในปลา
• ขนาด 120 ซีซี